Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Magyar Céginfo Kft. (a továbbiakban Társaság, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről minden esetben értesíti ügyfeleit olyan módon és terjedelemben, ahogyan jelen tájékoztatót is közzétette.

 

Az adatkezelő:

Név: Magyar Céginfo Kft.

Székhely: B building. Groundfloor. 10. 45-47. Kövér Lajos str. Budapest, H-1149

A nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25795394-2-42

Telefonszám: +36 1 306-9521

E-mail: info@magyarceginfo.hu

 

A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei céges adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A jelen tájékoztatóval érintett adatokat a Társaság a székhelyén található számítástechnikai rendszeren őrzi. Az elektronikusan kezelt adatok védelmét vírusvédelem, határidős jelszó védelem, határvédelmi eszköz és rendszeres biztonsági mentés biztosítja.

 

A Társaság adatkezelésére az alábbi jogszabályok az irányadók:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – „GDPR”),
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatos tényeket, jogokat és kötelezettségeket a teljesség igényével tartalmazza. Az itt felsorolt jogszabályok ismerete nem szükséges tájékoztató értelmezéséhez, a felsorolás célja kizárólag az, hogy az érintett a tájékoztató jogszabályoknak való megfelelését – belátása szerint – ellenőrizni tudja.

 

Adat kezelési irányelvek:

 

 

 • A  Magyar Céginfo Kft. kizárólag cégek és vállalkozások adatait válogatja és közli a cég neve alatt egy publikus kereső rendszerben.
 • Az adatok kizárólag már a cég által közzé tett és/vagy publikus az interneten hozzá férhető adatbázisokból kerülnek kinyerésre.
 • A cég internet oldala, Google Maps adatok, Facebook oldal és ingyenes céginfo oldal.
 • A vállalkozásokat évente többször kiértesítjük direct mailben a megjelenésről. A mailben leiratkozó link van. Ha kérik díjmentesen és végérvényesen töröljük az adatbázisból.
 • A megjelenések ingyenesek, amennyiben fizetős lesz a szolgáltatás arról mindenkit értesítünk és egyedileg megkeressük a döntéshozókat. Megrendelés hiányában nem kérünk díjat a szolgáltatásért.
 • Amennyiben támadás éri az oldalt azonnal leállítjuk a szolgáltatást és az adat kezelési felelős értesíti a hosting céget (Rackforest) és kivizsgáljuk az eseményt
 • A Direct mail kiküldését naplózható és visszakereshető módon erre szakosodott céget megbízva küldjük ki.

 

 

LadyBird SMART előfizetés

Net-Solicitor Kft.

Címünk: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1/5.

Telefonszámunk: +36 (52) 541 346

E-mail címünk:

support@ladybird.hu (LadyBird Marketing Rendszer)

info@ladybird.hu (Általános információk)

 

A magyarceginfo.hu tárhely szolgáltatója a Rackforest.hu

Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3019 a.

Ügyfélszolgálat (munkanapokon 8:00-tól 18:00ig):

Tel: +36 70 362 4785, +36 70 398 1166

info@rackforest.hu, sales@rackforest.hu

 

A Társaság e-mail és telefonos megkeresés alapján is nyújt tájékoztatást szolgáltatásairól, amelyhez regisztráció, illetve személyes adat megadása nem szükséges.

 

Adatfeldolgozó: Molnár Tamás

 

Név: Molnár Tamás

Székhely: 1049 Budapest, Kövér Lajos u. 45-47.

Adatfeldolgozói feladat: Adatok felvitele, kiértesítés

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
 • e-mail útján a info@magyarceginfo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Társaság, székhely címén ill ügyintézésének helyszínére küldött ajánlott levélben.

 

A Társaság a bejövő/kimenő hívásokat nem rögzíti.

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Hozzáféréshez való jog: az érintett kérelmére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást, illetőleg az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésre bocsátja. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, ezt meghaladó igény esetén a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatás fejében költségtérítést állapítson meg.

 

Helyesbítéshez való jog: az érintett kérésére a Társaság legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan adatokat. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): A Társaság az adatot törli, ha

az adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt azt kezelték,

ha az érintett önkéntes hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen

kezelése jogellenes,

uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

 

Az adatok törlését az adatkezelő a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt elvégzi Amennyiben az adatkezelő a törlés iránti igényét nem teljesíti, 15 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

 

Jogorvoslat

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu